DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP PHỤC VỤ CHO KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC VIỆN PHIM VIỆT NAM NĂM 2018

29-11-2018 | 16:41

 

 

1. Thi Kiến thức chung (áp dụng cho tất cả các vị trí dự tuyển):

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

  - Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 8 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

  - Thông tư 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 8 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

  - Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

- Thông tư 04/2015/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Bộ Nội vụ Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

- Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009.

- Nghị định 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12.

  - Luật số 55/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 về phòng, chống tham nhũng; Luật số 27/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng.

- Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.

  - Luật số 44/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

  - Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ngày 09 tháng 6 năm 2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

  - Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ đổi mới.

- Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Quyết định số 484/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Phim Việt Nam

- Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020.

- Quyết định số 69/2018/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng  01 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế Thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Quyết định số 61/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

- Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành:

a) Vị trí Nghiên cứu viên, Kỹ sư, Kỹ thuật viên:

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013.

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ.

- Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.

- Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

- Quyết định số 2156/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Viện.

b) Vị trí Biên tập viên, Phóng viên (ảnh):

- Quyết định số 2156/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

 - Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016.

- Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 07 tháng 4   năm 2016 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Viện.

c) Vị trí Quay phim, Đạo diễn, Phương pháp viên:

- Quyết định số 2156/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

- Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông.

- Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh.

- Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30 tháng 6 năm 2016 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở.

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Viện.

d) Vị trí Lưu trữ viên:

- Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011.

- Nghị định 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ.

- Quyết định số 4216/QĐ-BVHTTDL ngày 22/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế Công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thông tư 13/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ;

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Viện.

đ) Vị trí Kế toán viên, kế toán viên trung cấp:

- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015

- Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán.

- Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015.

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước.

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công và Công văn số 41/CP-KTTH ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về việc đính chính Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.

- Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về quy chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Thông tư 09/2010/TT-BNV ngày 11 tháng 9 năm 2010 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Viện.

g) Vị trí Chuyên viên:

-  Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức.

- Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

- Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

- Thông tư 05/2017/TT-BNV ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức.

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Viện.

- Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.