Hồ sơ phim mục

I. Chức năng, nhiệm vụ:

 

1. Tham mưu giúp lãnh đạo Viện về công tác chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý hồ sơ lưu trữ phim; Căn cứ quy định của quốc gia và quốc tế xây dựng quy trình, biểu mẫu, tiêu chuẩn đánh giá, phân loại tư liệu trình Viện trưởng quyết định để áp dụng tại Viện phim Việt Nam.

2. Thực hiện việc đánh giá, phân loại, hệ thống hoá, lập hồ sơ nội dung phim, lưu trữ các tác phẩm điện ảnh và tư liệu theo quy trình quy định của quốc gia và quốc tế (FIAF).

3. Tổ chức thực hiện tin học hoá hồ sơ, tài liệu phim mục, tư liệu lưu trữ đảm bảo tra cứu nhanh chóng, chính xác các tư liệu nhằm sử dụng hiệu quả các tư liệu lưu trữ phục vụ chức năng, nhiệm vụ của Viện.

4. Cung cấp thông tin tư liệu, trao đổi tư liệu trong và ngoài nước theo quy định của Viện.

 

II. Nhân sự, tổ chức:

 

Số lượng cán bộ: 07 người        

Trưởng phòng: Bà Ngô Kim Hoa

 - Điện thoại cơ quan:    04.37715802  

 

     

III. Hoạt động dịch vụ:

 

  • Chọn lựa và in trích tư liệu cho sản xuất phim và các chương trình truyền hình.
  • Tư vấn về tư liệu điện ảnh.
  • Dựng phim trên bàn dựng CTM.

 

Bàn dựng CTM