Lưu chiểu sưu tầm

I. Chức năng, nhiệm vụ:

 

 1. Thực hiện việc sưu tầm, tiếp nhận phim, tài liệu kèm theo phim lưu chiểu, lưu trữ do các cơ quan, tổ chức, cá nhân giao nộp theo Luật Điện ảnh (từ Đà Nẵng trở ra).
 2. Theo dõi kế hoạch và tình hình sản xuất phim hàng năm của các cơ sở sản xuất, phát hành phim trong nước. Hướng dẫn, đôn đốc kịp thời việc thực hiện nghĩa vụ nộp lưu trữ phim, tham mưu cho Viện trưởng về việc báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nếu phát hiện vi phạm quy định về lưu trữ phim.
 3. Sưu tầm có chọn lọc các tác phẩm có giá trị về lịch sử, văn hoá, giáo dục, nghệ thuật… được thực hiện trên phim nhựa, băng hình, đĩa hình và các vật liệu ghi hình khác không thuộc diện phải nộp lưu trữ theo quy định.
 4. Hệ thống hoá và tổ chức lưu trữ, bảo quản, phục chế hồ sơ, tài liệu, hiện vật điện ảnh.
 5. Tổ chức thực hiện các cuộc triển lãm, trưng bày một số tư liệu, tài liệu, hiện vật về điện ảnh có giá trị giáo dục và nghệ thuật theo quy định.
 6. Tổ chức biên soạn và xuất bản Danh mục phim sản xuất trong nước định kỳ theo phê duyệt của Viện trưởng.
 7. Cung cấp thông tin, tư liệu phục vụ nhu cầu sáng tác, nghiên cứu, học tập… theo quy định của Viện.

 

 

II. Tổ chức, nhân sự: 

 

Số lượng cán bộ: 07 người

    

Trưởng phòng:  Bà Trần Thu Thuỷ

 • Điện thoại cơ quan:   04.37715803

 

 

III. Các bộ phận chuyên môn:

 

 1. Bộ phận Sưu tầm.
 2. Bộ phận Lưu trữ tài liệu kèm theo phim Điện ảnh :
  • Áp phích; Tờ rơi quảng cáo; Ảnh cảnh phim;
  • Quyết định phổ biến, Quyết định sản xuất;
  • Kịch bản phân cảnh, Kịch bản văn học, Thuyết minh phim;
  • Các bài báo (về đạo diễn, diễn viên, phim truyện…).
  • Các hiện vật điện ảnh.
 3. Thư viện sách: Hiện có 4.090 tên tài liệu, trong đó: 1.701 tên tài liệu về Điện ảnh; 1.516 tên sách Văn học; 873 tên sách về Chính trị, Văn hoá, Lịch sử…

 

     

 

Kho tài liệu hiện vật điện ảnh