Nghiên cứu điện ảnh

21-03-2016 | 14:45

I. Chức năng, nhiệm vụ:

 

1. Tham mưu giúp Lãnh đạo Viện tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu về lý luận, nghệ thuật, lịch sử, xã hội học điện ảnh.

2. Theo dõi, nghiên cứu các thành tựu, xu thế phát triển của điện ảnh trong và ngoài nước, cung cấp tài liệu phục vụ công tác hoạch định chính sách của các cơ quan quản lý ngành và Nhà Nước.

3. Thực hiện việc xuất bản các công trình nghiên cứu nghệ thuật điện ảnh Việt Nam, thực hiện các thủ tục theo quy định của Việt Nam và quốc tế về bản quyền tác phẩm để tổ chức dịch, biên soạn, xuất bản các tác phẩm, công trình nghiên cứu của các quốc gia khác trên thế giới làm tài liệu phục vụ công tác sáng tác, giảng dạy, học tập, chuyên môn nghiệp vụ điện ảnh.

4. Tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm về các vấn đề thời sự của điện ảnh trong nước.

5. Thực hiện các đề tài nghiên cứu cá nhân và tập thể đối với các sự kiện, nhân vật, xu hướng... của điện ảnh Việt Nam và quốc tế.

6. Quản lý trang thông tin điện tử của Viện Phim Việt Nam.

 

 

II. Tổ chức, nhân sự:

 

Số lượng cán bộ: 5 người

Trưởng phòng: Tạ Hoàng Anh

Điện thoại cơ quan: 04. 37719494

 

 

 

Các ấn phẩm xuất bản

 

 

 

Tọa đàm: Sản xuất, khai thác và lưu trữ bảo quản tư liệu hình ảnh động với công nghệ số