Phòng Bảo Quản

PHÒNG BẢO QUẢN

 

  1. Chức năng, nhiệm vụ

1. Xây dựng quy trình, tiêu chuẩn nghiệp vụ về bảo quản phim và tư liệu điện ảnh trình Viện trưởng phê duyệt;

2. Xây dựng kế hoạch định kỳ (5 năm/ lần) kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật phim lưu trữ; Lập và quản lý hồ sơ kỹ thuật phim lưu trữ;

3. Xây dựng kế hoạch, biện pháp xử lý các phim bị xuống cấp về mặt kỹ thuật, phim hỏng, phim tới hạn và phim thiếu bộ, bản cần chuyển đổi sang các định dạng khác để lưu trữ và bảo quản theo quy định của Viện;

4. Thực hiện việc tu sửa, phục hồi, bảo quản thường xuyên và định kỳ các bản phim lưu trữ trong kho trên các loại vật liệu; Thực hiện các biện pháp hạn chế xuống cấp hư hại của phim bằng nguồn nhân lực và trang thiết bị do đơn vị quản lý;

5. Thực hiện nghiệp vụ xuất - nhập phim theo đúng quy định, quy trình;

6. Quản lý và vận hành các thiết bị của hai kho phim tại Kim Mã và Thạch Thất theo đúng quy định kỹ thuật của Viện Phim Việt Nam;

7. Cung cấp các dịch vụ kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của phòng do phòng quản lý và vận hành;

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Viện trưởng Viện Phim Việt Nam.

 

  1. Nhân sự, tổ chức

Số lượng cán bộ: 9 người

Trưởng phòng: Ông Lê Đức Cường

Điện thoại cơ quan: 024.37719495

 

  1. Hoạt động, dịch vụ

1. Tu sửa phim, làm sạch phim bằng thiết bị lau khô, lau ẩm, rửa nước.

2. Tu sửa, quay trở, kiểm tra dán nối phim nhựa trên bàn quay trở.

3. Kiểm tra, tư vấn về chất lượng kỹ thuật và khả năng phục chế phim nhựa.

 

                                                                                                  Kho bảo quản và lưu trữ phim

 

                                                                                                      Hoạt động tu sửa phim lưu trữ

 

                                                                                                          Hệ thống máy siêu âm