Phòng Hồ Sơ Phim Mục

PHÒNG HỒ SƠ PHIM MỤC

 

  1. Chức năng, nhiệm vụ

1. Thực hiện lập kế hoạch về công tác lập và quản lý hồ sơ phim lưu trữ tại Viện; Căn cứ quy định của quốc gia và quốc tế xây dựng quy trình, biểu  mẫu và tiêu chuẩn đánh giá, phân loại phim lưu trữ trình Viện trưởng phê duyệt để áp dụng tại Viện Phim Việt Nam.

2. Thực hiện việc hệ thống hoá và lập hồ sơ phim lưu trữ tại Viện theo quy trình quy định của quốc gia và quốc tế (FIAF).

3. Tổ chức thực hiện việc quản lý các dữ liệu hồ sơ phim lưu trữ, đảm bảo tra cứu nhanh chóng, chính xác nhằm sử dụng hiệu quả các tư liệu lưu trữ phục vụ chức năng, nhiệm vụ của Viện.

4. Cung cấp thông tin về nội dung tư liệu lưu trữ. Phối hợp thực hiện các hoạt động trao đổi phim, tư liệu trong và ngoài nước theo quy định của Viện.

5. Quản trị hệ thống, cơ sở dữ liệu mạng nội bộ (LAN) của Viện.

6. Cung cấp các dịch vụ xem và in trích tư liệu trên hệ thống thiết bị do phòng quản lý và vận hành.

7. Mở sổ sách theo dõi và viết phiếu xuất phim tư liệu để làm công tác nghiệp vụ, công việc dịch vụ của Viện sau khi được Lãnh đạo Viện phê duyệt.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Viện trưởng Viện Phim Việt Nam.

 

  1. Nhân sự, tổ chức

Số lượng cán bộ: 6 người

Trưởng phòng: Bà Nguyễn Minh Phương

Điện thoại cơ quan: 024.37715802

 

                                                                                               Lập và quản lý hồ sơ phim lưu trữ

 

                                                                                     Cung cấp thông tin về nội dung phim lưu trữ

 

 

III.       Hoạt động, dịch vụ

  1. Chọn lựa và in trích tư liệu cho sản xuất phim và các chương trình truyền hình.
  2. Tư vấn về tư liệu điện ảnh.
  3. Dựng phim trên bàn dựng CTM

 

                                                                                                             Bàn dựng CTM

 

                                                                                            Làm việc trên hệ thống bàn dựng CTM

 

                                                                                       Cung cấp dịch vụ xem và in trích phim tư liệu