Phòng Kỹ Thuật

05-07-2019 | 10:46

PHÒNG KỸ THUẬT

 

  1. Chức năng, nhiệm vụ

1. Tham mưu cho Viện trưởng về kế hoạch ứng dụng công nghệ trong lưu trữ, bảo quản, phục chế hình ảnh động.

2. Thực hiện việc phục chế các bộ phim, đoạn phim (gọi tắt là tư liệu) trong và ngoài nước trên định dạng kỹ thuật số.

3. Thực hiện việc dựng phim, làm hậu kỳ, thiết kế đồ họa.

4. Thực hiện việc in chuyển tư liệu trong và ngoài nước sang các định dạng khác và ngược lại.

5. Xây dựng, quản lý hệ thống lưu trữ kỹ thuật số.

6. Dịch tài liệu kỹ thuật; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong công tác lưu trữ, bảo quản, phục chế hình ảnh động.

7. Sửa chữa, bảo dưỡng nhỏ máy móc thiết bị của cơ quan. Xác nhận tình  trạng kỹ thuật và đề xuất giải pháp khắc phục, sửa chữa.

8. Quản lý hồ sơ kỹ thuật trang thiết bị công nghệ của Viện.

9. Cung cấp các dịch vụ theo chức năng, nhiệm vụ của phòng.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Viện trưởng Viện Phim Việt Nam.

 

  1. Nhân sự, tổ chức

Số lượng cán bộ: 10 người

Trưởng phòng: Ông Phạm Minh Trường

Điện thoại cơ quan: 024. 37715275

 

  1. Hoạt động dịch vụ

1. Dựng phim 2K, 4K, thiết kế đồ họa, làm kỹ xảo.

2. Hiệu chỉnh màu sắc, hình ảnh cho phim

3. Tu sửa, phục chế phim điện tử

4. In chuyển phim sang các định dạng khác và ngược lại.

5. Đóng gói DCP, tạo KDM.

6. Nhân bản đĩa.

 

                                                                                             

                                                                                                   Hệ thống chỉnh màu Davinci

                                                                                                   

                                                                                                           Hệ thống scan phim

                                                                                                                                             

                                                                                                 Hệ thống tu sửa hình ảnh điện tử

                                                                                                        

                                                                                                              Hệ thống đóng gói DCP

                                                                                                        

                                                                                                               Hệ thống dựng HD