Phòng Lưu Chiểu Và Sưu Tầm

PHÒNG LƯU CHIỂU VÀ SƯU TẦM

 

  1. Chức năng, nhiệm vụ

1. Theo dõi, tiếp nhận phim lưu chiểu, lưu trữ sản xuất trong nước và phim nhập vào Việt Nam (kể cả các phim chưa được phép phát hành) từ Đà Nẵng trở ra theo quy định của Luật Điện ảnh.

2. Theo dõi kế hoạch và tình hình sản xuất phim hàng năm của các cơ sở sản xuất, phát hành phim trong cả nước, hướng dẫn, đôn đốc kịp thời việc thực hiện nghĩa vụ nộp lưu trữ phim, tham mưu với Viện trưởng về việc báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nếu phát hiện vi phạm quy định về lưu trữ phim.

3. Sưu tầm có chọn lọc các tác phẩm, tài liệu, hiện vật điện ảnh có giá trị về lịch sử, văn hoá, giáo dục, nghệ thuật... để lưu trữ.

4. Mua những tác phẩm, tư liệu, hiện vật điện ảnh có giá trị trong nước và nước ngoài để phục vụ cho công tác lưu trữ, nghiên cứu, sáng tác và đào tạo.

5. Lập hồ sơ nội dung chi tiết, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý cho tài liệu kèm theo phim được nộp lưu chiểu và sưu tầm. Tổ chức lưu trữ, bảo quản, phục chế hồ sơ, tài liệu, hiện vật điện ảnh.

6. Phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Viện tổ chức thực hiện triển lãm, trưng bày tư liệu, tài liệu, hiện vật điện ảnh  theo yêu cầu của Lãnh đạo Viện.

7. Lập danh mục phim điện ảnh sản xuất trong nước theo định kỳ hàng năm; Tổ chức biên soạn, xuất bản Danh mục phim sản xuất trong nước định kỳ 5 năm/ lần.

8. Cung cấp các dịch vụ theo chức năng, nhiệm vụ của phòng.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Viện trưởng Viện Phim Việt Nam.

 

  1. Nhân sự, tổ chức

Số lượng cán bộ: 6 người

Trưởng phòng: Bà Trần Thu Thủy

Điện thoại cơ quan: 024.38318596

 

  1. Hoạt động chuyên môn

1. Bộ phận Sưu tầm.

- Tiếp nhận các hiện vật điện ảnh ( kịch bản văn học, kịch bản phân cảnh; sách, báo điện ảnh; tư liệu hình ảnh, các bộ phim; các phác họa bối cảnh trong phim…vv..) từ các cá nhân và tổ chức trao tặng. Ví dụ, phòng  đã tiếp nhận một số hiện vật liên quan đến điện ảnh của các nghệ sỹ  Trương Qua, nghệ sỹ Lương Đức, họa sỹ Phạm Quang Vĩnh…

- Bên cạnh đó, phòng Lưu chiểu – Sưu tầm cũng kết hợp với các đơn vị khác trong ngành điện ảnh thực hiện thiết kế market, nội dung tư liệu ảnh… cho các triển lãm ảnh như Liên hoan phim Quốc tế và Liên hoan phim Việt Nam; 65 năm ngày thành lập ngành điện ảnh…

- Ngoài ra, Phòng đảm nhận scan ảnh từ phim (nguồn tư liệu phim trong Viện phim Việt Nam) theo nhu cầu của các cá nhân và tổ chức.

2. Bộ phận Lưu trữ tài liệu kèm theo phim Điện ảnh:

- Áp phích, tờ rơi quảng cáo, Ảnh cảnh phim.

- Quyết định phổ biến, quyết định sản xuất.

- Kịch bản phân cảnh, kịch bản văn học, lời trong phim.

- Các bài báo ( bài viết về phim, đạo diễn, diễn viên…)

- Các hiện vật điện ảnh.

 

 

                                                                                                  Kho tài liệu, hiện vật điện ảnh

 

 

                                                                                             Dự án số hóa tài liệu điện ảnh cấp 2

 

                                                                                                     Hệ thống Scan ảnh từ phim

 

                                                                                          Phòng trưng các hình ảnh và hiện vật điện ảnh

 

                                                                                    Triển lãm ảnh tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội

 

                                                                                                Triển lãm ảnh về các nghệ sỹ điện ảnh