VIỆN PHIM VIỆT NAM THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

03-03-2021 | 16:07

     Căn cứ Quyết định số 646/QĐ-BVHTTDL ngày 05/02/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức của Viện Phim Việt Nam. Viện Phim Việt Nam thông báo tuyển dụng:

     I. Điều kiện tuyển dụng:

     1. Điều kiện chung:

     1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển viên chức:

      a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

      b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

      c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

      d) Có lý lịch rõ ràng;

      đ) Có đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng;

     e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

     g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

     1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

     a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

     b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

     2. Điều kiện cụ thể đối với từng vị trí việc làm:

     2.1. 03 vị trí Chuyên viên (mã số ngạch: 01.003) (trong đó: 01 vị trí làm việc tại Phòng Hành chính, Tổng hợp, 01 vị trí làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu và Lưu trữ Điện ảnh (Tp.Hồ Chí Minh) và 01 vị trí làm việc tại Nhà Văn hóa Điện ảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh):

     - Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

     - Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương;

     - Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (Nếu trúng tuyển thí sinh sẽ hoàn thiện trong thời gian tập sự);

     - Trình độ đào tạo, chuyên môn nghiệp vụ:

     + Vị trí làm việc tại Phòng Hành chính, Tổng hợp: Tốt nghiệp Đại học ngành Quản lý nhà nước.

     + Vị trí làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu và Lưu trữ Điện ảnh (Tp. Hồ Chí Minh): Tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị kinh doanh.

     + Vị trí làm việc tại Nhà Văn hóa Điện ảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh: Tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị kinh doanh.

     2.2. 02 vị trí Quay phim hạng III (mã số: V11.12.37) làm việc tại Phòng Nghiên cứu và Quay tư liệu:

     - Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

     - Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương;

     - Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Quay phim hạng III (Nếu trúng tuyển thí sinh sẽ hoàn thiện trong thời gian tập sự);

     - Trình độ đào tạo, chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học ngành Quay phim.

     2.3. 01 vị trí Đạo diễn nghệ thuật hạng III (mã số: V.10.03.20) làm việc tại Phòng Nghiên cứu và Quay tư liệu:

     - Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh đạo diễn nghệ thuật hạng III (Nếu trúng tuyển thí sinh sẽ hoàn thiện trong thời gian tập sự);

     - Trình độ đào tạo, chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học ngành Biên kịch điện ảnh - truyền hình.

     2.4. 01 vị trí Kỹ sư (hạng III) (mã số: V.05.02.07) làm việc tại Phòng Kỹ thuật:

     - Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

     - Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương;

     - Có chứng chỉ bồi dưỡng kỹ sư hạng III (Nếu trúng tuyển thí sinh sẽ hoàn thiện trong thời gian tập sự);

     - Trình độ đào tạo, chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ thông tin.

     2.5. 02 vị trí Phương pháp viên hạng III (mã số: V.10.06.20): (trong đó: 01 vị trí làm việc tại Phòng Hồ sơ phim mục và 01 vị trí làm việc tại Nhà Văn hóa Điện ảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh)

     - Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

     - Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương;

     - Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh phương pháp viên hạng III (Nếu trúng tuyển thí sinh sẽ hoàn thiện trong thời gian tập sự);

     - Trình độ đào tạo, chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học ngành Quản lý Văn hóa.

     2.6. 01 vị trí Biên dịch viên hạng III (mã số: V.11.03.09) làm việc tại Phòng Hành chính, Tổng hợp:

     - Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương;

     - Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (phải là ngoại ngữ thứ hai khác với ngoại ngữ ở bằng tốt nghiệp đại học nêu tại trình độ đào tạo);

     - Có chứng chỉ sơ cấp Lý luận chính trị trở lên;

     - Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Biên dịch viên hạng III (Nếu trúng tuyển thí sinh sẽ hoàn thiện trong thời gian tập sự);

     - Trình độ đào tạo, chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Biên dịch tiếng Anh.

     2.7. 03 vị trí Kỹ thuật viên (hạng IV) (mã số: V.05.02.08): (trong đó: 01 vị trí làm việc tại Khu lưu trữ hình ảnh động quốc gia tại Thạch Thất (phòng Hành chính, Tổng hợp), 01 vị trí làm việc tại Nhà Văn hóa Điện ảnh Ngọc Khánh và  01 vị trí làm việc tại Phòng Bảo quản phim).

     - Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 (A1) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

     - Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương;

     - Trình độ đào tạo, chuyên môn nghiệp vụ:

     + Vị trí làm việc tại Khu lưu trữ hình ảnh động quốc gia tại Thạch Thất: Tốt nghiệp Cao đẳng ngành công nghệ kỹ thuật điện.

     + Vị trí làm việc tại Nhà Văn hóa Điện ảnh Ngọc Khánh: Tốt nghiệp Cao đẳng ngành công nghệ điện ảnh và truyền hình.

     + Vị trí làm việc tại Phòng Bảo quản phim: Tốt nghiệp trung cấp ngành sửa chữa điện tử công nghiệp.

     II. Thời hạn, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

     1. Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.

     2. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng 03/3/2021. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

     3. Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Bộ phận Tổ chức cán bộ - Phòng Hành chính, Tổng hợp - Viện Phim Việt Nam, Số 523 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

     4. Thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

     Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về Phiếu đăng ký dự tuyển của mình. Trường hợp thí sinh nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào 02 vị trí việc làm trở lên hoặc khai không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách thi tuyển hoặc hủy kết quả thi tuyển.

     III. Nội dung và hình thức thi tuyển

     Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

     1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy.

     1.1. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần

     Phần I:  Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng.

     Thời gian thi 60 phút.

     Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1.

     Thời gian thi 30 phút.

     Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tin học thì người dự tuyển không phải thi tin học tại vòng 1 quy định.

     Thời gian thi 30 phút.

     1.2. Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

     - Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

     - Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận;

     - Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

     1.3. Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

     1.4. Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

     1.5. Việc chấm thi thực hiện như sau:

     - Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày kết thúc thi vòng 1 phải hoàn thành việc chấm thi vòng 1;

     - Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1 phải công bố kết quả thi để thí sinh dự thi biết và thông báo việc nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả thi trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng;

     - Trường hợp có đơn phúc khảo thì chậm nhất 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo phải hoàn thành việc chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo để thí sinh dự thi được biết;

     - Căn cứ vào điều kiện thực tiễn trong quá trình tổ chức chấm thi, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định kéo dài thời hạn thực hiện các công việc quy định tại điểm này nhưng tổng thời gian kéo dài không quá 15 ngày.

     - Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải lập danh sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.

     - Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức thi vòng 2.

     2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

     2.1. Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

     2.2. Hình thức thi: Thi phỏng vấn (không thực hiện việc phúc khảo kết quả thi vòng 2).

     2.3. Thang điểm: 100 điểm.

     2.4. Thời gian thi: 30 phút

     IV. Xác định người trúng tuyển

     1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

     a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

     b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 3 mục này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

     2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

     3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

     a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

     b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

     c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

     4. Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

     5. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

     V. Thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển:

     - Thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển sẽ thông báo cụ thể đến từng thí sinh và trên website của Viện Phim Việt Nam http://vienphim-vfi.org.vn.

     - Lệ phí thi tuyển thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính.

 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Nguyễn Huy Hoàng